آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 34dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 34dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی یا افقی(Single)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 32dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 32dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی یا افقی(Single)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
نویز پذیری بسیار پایین
بهره 31dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
نویز پذیری بسیار پایین
بهره 31dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی یا افقی(Single)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 31dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 31dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی یا افقی(Single)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 29dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 29dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی یا افقی(Single)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
نویز پذیری بسیار پایین
بهره 28dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
نویز پذیری بسیار پایین
بهره 28dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی یا افقی(Single)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 27dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 27dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی یا افقی(Single)
افزودن به سبد خرید
آنتن دیش باند 5 گیگاهرتز
بهره 25dBi
بدنه تمام آلومینیوم
پولاریزاسیون عمودی و افقی(Dual)
افزودن به سبد خرید
صفحه از 2 مورد در صفحه